Общи условия

В Русковец Ризорт се ангажираме да защитаваме и зачитаме вашата поверителност. Моля, прочетете това известие, тъй като то съдържа важна информация за това как използваме личните данни, които събираме от вас или които вие ни предоставяте.

Информация и съгласие

Тази Декларация за поверителност описва как събираме, използваме, обработваме и разкриваме вашата информация, включително лична информация за вас (наричана по-долу „Потребител“), във връзка с вашия достъп до и използването на нашата система за резервации.

С прочитането на тази Декларация за поверителност, потребителят е информиран за това как събираме, обработваме и защитаваме личните данни, предоставени чрез системата за резервации.

Потребителят трябва внимателно да прочете тази Декларация за поверителност, която е написана ясно и просто, за да улесни разбирането й, както и за да реши свободно и доброволно дали желае да предостави своите лични данни или тези на трети лица на Русковец Ризорт.

Когато това известие споменава „система за резервации“, „машина за резервации“, „система“, „уебсайт“, „платформа“, „приложение“, „уеб приложение“, „услуги“, „онлайн услуги“, това се отнася за всички страници и функции на https://ruskovetsresort.reserve-online.net/  освен ако не е посочено друго.

С достъп до платформата или предоставяне на информация вие се съгласявате с нашите практики за поверителност, както е посочено в тази декларация за поверителност. Може да променяме това известие от време на време. Трябва често да проверявате това известие, за да сте сигурни, че сте запознати с най-новата версия.

Идентичност

Когато това съобщение споменава „ние“, „нас“ или „наш“, „администратор на данни“, „администратор“, то се отнася за комплекс Русковец.

Администратор на данни

Русковец Ризорт управлява тази система за резервации чрез процесор за обработка на данни, както е обяснено по-долу. За целите на Общия регламент за защита на данните („GDPR“) (ЕС) 2016/679, ние сме администратор на данни. Съществува строга договорна рамка между администратора и обработващия данни за защита на вашата лична информация. Ние сме: к.к Русковец 1, Незнаен воин 2777, Добринище БГ

Процесор на данни

WebHotelier управлява тази резервационна система от името на Русковец Ризорт и се ангажира да защитава поверителността на потребителите на тази система. WebHotelier е:

WebHotelier Technologies Limited

Mnasiadou 9 (сграда Demokritos, офис 16)

1065 Никозия

Кипър

 

За целите на GDPR, където WebHotelier обработва вашите лични данни от името на Русковец Ризорт, WebHotelier е Обработващ данните. Когато това известие споменава „процесор на данни“, „процесор“, „WebHotelier“, то се отнася за WebHotelier Technologies Limited.

WebHotelier е сертифициран PCI-DSS доставчик на услуги ниво 2, одитиран ежемесечно от Trustwave.

Потребителят може да се свърже с длъжностното лице по защита на данните на WebHotelier: Служител по защита на данните, dpo@webhotelier.net

Задължителност на предоставянето на данните

Данните, изисквани във формулярите, достъпни от механизма за резервации, като цяло са задължителни (освен ако не е посочено друго в задължителното поле), за да отговарят на посочените цели. Съответно, ако не са предоставени или не са предоставени правилно, няма да можем да обработим заявката.

Лични данни, които събираме и обработваме

Това ще включва:

 • лична информация за вас, която искаме от вас (напр. вашето име, адрес и имейл адрес), когато правите резервация от нашата система за резервации;
 • финансови подробности, за да обработим вашата резервация, когато изискваме предварително плащане;
 • подробности за транзакциите, които извършвате чрез нашата система за резервации, и подробности за изпълнението на вашите поръчки.
 • нашият обработващ данни може да събира и обработва само лични данни, събрани и/или обработвани от наше име в съответствие с нашите инструкции. WebHotelier не може да го обработва по никакъв друг начин или за друга цел.

Ние даваме разрешение на нашия обработващ данни:

 • да използваме Вашите лични данни за резервиране на стаи и/или други услуги за Вас в Резорт Русковец;
 • да предадем вашите финансови данни на Русковец Ризорт и/или подходяща трета страна (например компания за кредитни карти) с цел потвърждаване или плащане на резервация;
 • да използваме вашата информация за маркетингови цели (когато изрично сте съгласни с това); и
 • за предварително попълване на формуляри и други подробности на нашия уебсайт, за да улесним следващото ви посещение в нашата система за резервации (напр. при изменение или анулиране на резервация).

Социално влизане:

В случай на регистрация и/или достъп чрез акаунт на трета страна, можем да събираме и осъществяваме достъп до определена информация от потребителския профил от съответната социална мрежа, единствено за вътрешни административни цели и/или за целите, посочени по-горе.

Данни на трети страни (напр. книга за приятел)

В случай, че Потребителят предостави данни на трета страна, той декларира, че има съгласието на третата страна и се задължава да предостави на заинтересованата страна – притежателя на данните – информацията, съдържаща се в това Уведомление за поверителност, надлежно освобождавайки нас и нашия обработващ данни от всякаква отговорност в това отношение. Можем обаче да извършим необходимите проверки, за да потвърдим този факт, като предприемем съответните мерки за надлежна проверка в съответствие с разпоредбите за защита на данните.

Чувствителни данни

Освен ако не е изрично поискано, ви молим да не ни изпращате и да не ни разкривате във или чрез Услугите или по друг начин пред нас каквито и да било чувствителни лични данни (напр. номера на социална осигуровка, национален идентификационен номер, данни, свързани с расов или етнически произход, политически възгледи, религия, идеологически или други убеждения, здравословно състояние, биометрични или генетични характеристики, криминално минало, членство в профсъюзи или административни или наказателни производства и санкции).

Използване на услуги от непълнолетни

Услугите не са насочени към лица под шестнадесет (16) години и ние изискваме те да не предоставят Лични данни чрез Услугите.

Цел на обработката на личните данни

В зависимост от исканията на потребителя, събраните лични данни ще бъдат обработвани в съответствие със следните цели:

 • За управление на направените резервации, включително управление на плащанията (където е приложимо) и управление на заявките и предпочитанията на потребителя.
 • За управление на регистрация в програми за лоялност или членство, както и получаване и осребряване на точки.
 • За управление на заявките за контакт на Потребителя с нас чрез каналите, предоставени за тази цел.
 • За управление на изпращането на персонализирани търговски съобщения от нас, по електронен път и/или конвенционални средства, в случаите, в които Потребителят изрично се съгласи.
 • Да управлява предоставянето на договорената услуга по настаняване, както и допълнителни услуги.

Да управлява анкети и/или оценки относно качеството на предоставяните от нас услуги и/или възприемането на имиджа си като компания.

Запазване на данни

Ние ще запазим Вашите Лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в това Уведомление за поверителност, освен ако не се изисква или е разрешен по-дълъг период на съхранение от закона или ако Потребителят поиска тяхното оттегляне от нас, възрази или оттегли своето съгласие.

Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на съхранение, включват:

 • Продължителността на времето, през което поддържаме постоянна връзка с вас и ви предоставяме Услугите (например, докато имате акаунт при нас или продължавате да използвате Услугите, или ако имате резервация, която все още не е изпълнена)
 • Дали има законово задължение, на което сме подчинени (например определени закони изискват от нас да съхраняваме записи на вашите транзакции за определен период от време, преди да можем да ги изтрием)
 • Дали запазването е препоръчително предвид нашата правна позиция (като например за давност, съдебни спорове или регулаторни разследвания)

 

Легитимен интерес за обработка на вашите данни

 • Обработката на данни, необходима за изпълнение на гореспоменатите цели, които изискват съгласието на потребителя, не може да бъде предприета без посоченото съгласие.
 • По същия начин, в случай че Потребителят оттегли своето съгласие за обработка, това няма да засегне законосъобразността на извършената преди това обработка.
 • За да оттегли такова съгласие, Потребителят може да се свърже с нас чрез съответните канали.

По същата логика, в случаите, в които е необходимо да се обработват данните на Потребителя за изпълнение на правно задължение или за изпълнение на съществуващите договорни отношения между нас и Потребителя, обработването ще бъде легитимирано, тъй като е необходимо за съответствие с посочените цели.

Разкриване на данни

Ще използваме и разкриваме Лични данни, както смятаме за необходимо или подходящо:

 • за спазване на приложимото законодателство, включително закони извън страната ви на пребиваване;
 • за спазване на законовия процес;
 • за да отговаряте на искания от обществени и правителствени органи, включително органи извън вашата страна на пребиваване и за да отговаряте на изискванията за национална сигурност или правоприлагане;
 • за прилагане на нашите правила и условия;
 • за защита на нашите операции;
 • за да защитим правата, поверителността, безопасността или собствеността ни, на вас или на други; и
 • за да ни позволи да търсим налични средства за защита или да ограничим щетите, които можем да понесем.

Можем да използваме и разкриваме Други данни за всякакви цели, освен когато не ни е разрешено съгласно приложимото законодателство. В някои случаи може да комбинираме Други данни с Лични данни (като комбиниране на вашето име с вашето местоположение). Ако го направим, ние ще третираме комбинираните данни като Лични данни, докато са комбинирани.

Международни трансфери на лични данни

Можем да прехвърлим вашата лична информация на нашия процесор(и) и/или подпроцесор (и), базирани извън ЕИП, за целите, описани в това известие. Ако направим това, вашата лична информация ще продължи да бъде обект на една или повече подходящи предпазни мерки, посочени в закона. Това може да е използването на типови договори във форма, одобрена от регулаторите, или подписването на нашите доставчици в независима схема за поверителност, одобрена от регулаторите (като схемата на САЩ „Щит за поверителност“).

Нашите данни се съхраняват в облака с помощта на Amazon Web Services в Северна Вирджиния, САЩ и във Франкфурт, Германия. Ако осъществявате достъп до някоя от нашите системи извън САЩ, вие потвърждавате, че вашата лична информация може да бъде прехвърлена в САЩ, юрисдикция, която може да има различни защити на поверителността и сигурността на данните от тези на вашата собствена юрисдикция, за да бъде обработвана и съхранявана.

Отговорност на потребителя

Потребителят:

 • Гарантира, че са пълнолетни или законно еманципирани, където е приложимо, напълно дееспособни и че предоставената ни информация е вярна, точна, пълна и актуална. За тези цели Потребителят е отговорен за верността на всички съобщени данни и ще поддържа информацията актуализирана, така че данните да отразяват действителното му състояние.
 • Гарантира, че той/тя е информирал трети страни, от чието име е предоставил данни, когато е приложимо, за аспектите, съдържащи се в този документ. Също така гарантира, че той/тя е получил разрешение от трета страна да ни предостави своите данни за посочените цели.

Ще носи отговорност за невярна или неточна информация, предоставена чрез уебсайта, и за щети, преки или косвени, които това може да причини на нас или на трети страни.

Упражняване на правата

Потребителят може да се свърже с нас по всяко време безплатно, за да:

 • За получаване на потвърждение дали личните данни на Потребителя се обработват от нас или не.
 • За достъп до техните лични данни.
 • За коригиране на неточни или непълни данни.
 • Да поискат изтриване на личните си данни, когато, наред с други причини, данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани.
 • За потвърждение на оттеглянето на съгласието.
 • За да получите от нас ограничаване на обработката на данни, когато е изпълнено някое от условията, предвидени в разпоредбите за защита на данните.
 • За да поискате преносимостта на вашите данни.

Също така, потребителят е информиран, че по всяко време може да подаде жалба относно защитата на личните му данни пред компетентния орган по защита на данните.

Мерки за сигурност

Ние ще обработваме данните на Потребителя по всяко време по абсолютно поверителен начин и ще запазим задължителното задължение за поверителност по отношение на тези данни, в съответствие с разпоредбите, посочени в приложимите разпоредби, и за тази цел ще предприемем технически и организационни мерки необходимото естество, за да се гарантира сигурността на техните данни и да се предотврати тяхната промяна, загуба, обработка или незаконен достъп, в зависимост от състоянието на технологията, естеството на съхраняваните данни и рисковете, на които са изложени.